Zabiegi dr Turowski Zaloguj się

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez InviFinance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000984357, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 6343012508 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, który został wpłacony w całości, usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu świadczonego poprzez portal internetowy pod adresem www.invifinance.pl. Rozpoczęcie korzystania z Usług oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i akceptację jego postanowień.
  2. InviFinance Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej pobranie oraz utrwalenie jego treści. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
  3. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz jego zrozumieniem, a także skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a InviFinance Sp. z o.o.. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Użytkownikiem Serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu jedynie na własny użytek, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa.
 2. 2. Zakres usług

  1. InviFinance Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
   1. Dostęp do ogólnych informacji dotyczących działalności InviFinance Sp. z o.o. oraz warunków na jakich zawierane są umowy pożyczki. Informacje dotyczące warunków na jakich zawierane są umowy pożyczki nie stanowią jednak oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ewentualne zawarcie umowy musi zostać poprzedzone akceptacją wniosku, co warunkowane jest m.in. posiadaniem zdolności kredytowej,
   2. Utworzenie i utrzymanie Panelu Klienta, pozwalające na:
    1. wypełnienie i podpisanie Wniosku o Pożyczkę,
    2. zapoznanie się z treścią i podpisanie Umowy Pożyczki, poprzedzone akceptacją Wniosku,
    3. dostęp do informacji Umowy pożyczki, bieżącym stanie Umowy Pożyczki rozliczeniach,
    4. Dostęp do informacji o numerze rachunku bankowego służącego do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty Umowy Pożyczki,
    5. możliwość aktualizacji danych osobowych, w tym danych kontaktowych,
    6. możliwość prowadzenia korespondencji drogą elektroniczna z InviFinance Sp. z o.o..
 3. 3. Warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną

  1. Użytkowanie Serwisu i korzystanie z Usług warunkowane jest koniecznością posiadania przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz korzystaniem jednej z popularnych, powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, w możliwie najbardziej aktualnej wersji. Korzystanie ze starszych wersji oprogramowania może być niebezpieczne, zaleca się także stosowanie programów antywirusowych.
  2. Korzystanie z serwisu odbywa się z wykorzystaniem protokołu https:// (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure), którego zadaniem jest szyfrowanie przesyłanych informacji pomiędzy serwerem a urządzeniem Użytkownika.
  3. Serwis wykorzystuje pliki ‘cookies’. Całkowite wyłączenie plików ‘cookies’ uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
  4. Korzystanie z niektórych funkcji wymaga zalogowania do Panelu Klienta, co warunkowane jest posiadaniem danych uwierzytelniających do logowania, tj. nazwy Klienta oraz hasła.
  5. Zabrania się udostępniania danych uwierzytelniających do logowania osobom trzecim.
  6. InviFinance Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z udostępnienia danych uwierzytelniających do logowania, tj. nazwy Klienta oraz hasła, osobom trzecim.
 4. 4. Panel Klienta

  1. Rejestracja Panelu Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza obejmującego wybrane podstawowe dane osobowe, w tym imię, nazwisko oraz numer PESEL, a także kanały komunikacji (dane kontaktowe), w tym numer telefonu oraz adres e-mail. Rejestracja w Panelu Klienta warunkowana jest oraz weryfikacją kanałów komunikacji oraz potwierdzeniem tożsamości z wykorzystaniem przelewu bankowego. W trakcie rejestracji nadawane jest także hasło do logowania. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy.
  2. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Panelu Klienta uważane są za dokonane przez Użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem. InviFinance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  4. Panel Klienta pozostaje aktywny od momentu rejestracji do momentu zablokowania dostępu przez InviFinance Sp. z o.o.. Blokada dostępu możliwa jest w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w przypadku zakończenia aktywnych umów pożyczki oraz spłaty wszystkich zobowiązań ze strony Użytkownika w stosunku do InviFinance Sp. z o.o., a także na wniosek Użytkownika, jednak InviFinance zastrzega sobie prawo do odmowy blokady dostępu do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy pożyczki.
 5. 5. Dane osobowe

  1. InviFinance Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, które wypełniły wniosek o udzielenie pożyczki, w szczególności tych osób, które następnie podpisały umowę pożyczki w InviFinance. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przedstawiamy zasady przetwarzania tych danych. Administratorem danych jest InviFinance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRSKRS0000984357, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 6343012508 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, który został wpłacony w całości.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o świadczenie Usług w ramach Panelu Klienta, a także w celu złożenia Wniosku oraz zawarcia Umowy Pożyczki.
 6. 6. Reklamacje

  1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z świadczeniem przez InviFinance Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.
  2. Reklamacja może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@invifinance.pl, lub poprzez formę pisemną tradycyjną pocztą na adres:
   InviFinance Sp. z o.o.
   ul. Żelazna 1,
   40-851 Katowice
  3. W reklamacji należy podać następujące informacje:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer PESEL,
   4. numer Umowy Pożyczki, jeśli została zawarta,
   5. opis problemu,
   6. opis oczekiwań co do sposobu rozpatrzenia Reklamacji,
   7. informację dot. preferowanego sposobu odpowiedzi na Reklamację.
  4. InviFinance rozpatruje Reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych spraw okres ten może ulec wydłużeniu, o czym InviFinance Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika poinformować o tym Użytkownika, podając przy tym przyczynę opóźnienia oraz wskazując okoliczności, jakie muszą zostać spełnione, aby sprawa mogła zostać rozstrzygnięta. Termin rozparzenia Reklamacji nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Użytkownika
  5. InviFinance Sp. z o.o. powiadomi Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego zgodnie z preferowanym przez Użytkownika sposobem odpowiedzi na Reklamację.
  6. Reklamacje, w których Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania, nie będą rozpatrywane.
 7. 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022.
  2. InviFinance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
  4. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika, o ile Użytkownik nie złoży oświadczenia dot. wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie Regulaminu.
  5. Informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
  6. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.