Zabiegi dr Turowski Zaloguj się

Polityka prywatności

InviFinance przetwarza dane osobowe osób, które wypełniły wniosek o udzielenie pożyczki, w szczególności tych osób, które następnie podpisały umowę pożyczki w InviFinance. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przedstawiamy zasady przetwarzania tych danych.

1. Dane administratora

Administratorem danych jest InviFinance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000984357, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 6343012508 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, który został wpłacony w całości.

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: iod@invifinance.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

InviFinance Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
 2. badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
 3. badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,
 4. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
 6. dochodzenia należności,
 7. wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane są przetwarzane na podstawie niżej podanych przepisów w celu:

 1. gdy przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)),
 2. wywiązywania się ze swoich obowiązków prawnych, które wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit c. RODO),
 3. windykacji w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej Państwem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).

5. Odbiorcy danych

Państwa dane będą udostępniane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, usług pocztowych i windykacyjnych – przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Invifinance Sp. z. o. o. jako administratora danych;
 2. biurom informacji gospodarczej po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 3. podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej. (np. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

6. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy pożyczki do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek. Szczegółowe okresy przechowywania danych są opisane również w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dane osobowe związane z wnioskami, które skutkowały niepodpisaniem umowy, usuwane są do końca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym rozpoczęto składanie wniosku.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych, prosimy przesłanie pytania na adres iod@invifinance.pl, poprzez formularz na stronie internetowej albo wysyłając pytania na adres: ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice.